Kjarfika dwar l-iStreet Party

MatthewJuve News Leave a Comment

Juventini resqin lejn l-avveniment tant mistenni, Street Party kbir quddiem il-Club b’DJs ewlenin fix- xena lokali. Dhul b’xejn ghall-membri taghna filwaqt li ghal min ghadu mhux membru din tista tkun okkazjoni tajba ghax il €5 entratura tista tissarraf bhala parti mil-hlas tat-tesserament ghall-istagun li jmiss. Narawkom u Forza Juve!

KJARIFIKA
Nixtiequ niccaraw xi haga rigward attivita’ ohra li sejra ssir fl-istess hin.

Originarjament il-kumpless ta’ Aria gewwa San Gwann kien gie offrut B’XEJN l-ewwel lill-Club taghna. Il-proposta originali kienet tikkonsisti li mill-Bar ta’ Aria l-Club taghna kien sejjer jiehu commission kif issa sejjer jiehdu haddiehor.

Ahna bhala Kumitat peress li ghandna Club kbir, spazjuz kif ukoll nistghu nuzaw it-triq ta’ quddiem il-Club ma hassejniex il-htiega li niccaqalqu u nirrilokaw din l-attivita’ f’post iehor. Ma kienx lanqas ikun ta’ rispett lejn il-Barmen li jahdmu s-sena kollha. Ghalhekk ma accetajniex u bhalma mistenni din giet offruta lil haddiehor.

Ahna se jkollna Palk armat bl-aqwa Audio, loghob tad-dawl, Big Screen kif ukoll 2 Top DJs. Id-drinks sejrin ikunu bi prezz ferm tajbin kif intom imdorrija u Non Members li se jhallsu 5 ewro se jinghataw voucher biex jekk iridu ikollhom credit fuq il-membership ghall-istagun li jmiss. Nassigura lil kulhadd li mhux ha jiddispjacikom.

Grazzi u Narawkom hemm!

Joseph Fenech
President

Share with your Bianconeri friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *