Entries by Pierre Borg

Dro medjokri u fqir

Jiddispjacini li f’dawn l-ahhar artikli tieghi jkolli dejjem nesprimi d-dwejjaq tieghi li nara lit-tim li tant inhobb f’din is-sitwazzjoni medjokri u fqira minn kollox u nahseb illi bhali hawn ukoll hafna minnkom. Ir-rizultat ta’ dro kontra Atalanta ma’ kien xejn hlief dro mirbuh u l-unika tim li prova jirbah kien hadd hlief Atalanta ghaliex ahna […]

3 PUNTI BI TBATIJA

Wara t-telfa dizappuntanti kontra Sassuolo ergajna irritornajna ghar-rebh. Kienet loghba difficli specjalment fl-ewwel taqsima ghalkemm Lecce ma’ kienux perikoluzi u ahna fallejna biss cans tajjeb ta’ Chiesa bil-ballun jghaddi ftit barra mill-lasti. Konna dominati mil-biza u nuqqas ta’ trankwilita fil-players taghna. Kienet evidenti hafna li l-players ma’ kienux komdi ghaliex bdejna naraw biss hafna tidwir […]

Lura fir-realta

Lura fir-realta, dik hija l-verita wara l-partita kontra Sassuolo li kontrina dejjem tahseb li qed nilghabu kontra xi Real Madrid jew xi Barcellona imbghad tarahom gimgha wara u tahsibom Kercem Ajax bir-rispett kollu lejn Kercem! Xejn ma’ jnehhi mil-fatt li din hija realta ta’ l-iskwadra taghna, fl-ahhar artiklu ktibt nispera li wara l-partita kontra Lazio […]

Sinjal ta’ tama

Il-partita kontra Lazio baghtet l-ewwel sinjal li dan l-istagun nistaw nkunu protagonisti tul il-kampjonat. Kien l-ewwel test difficli ghalina ghaliex Lazio dejjem ikunu tim difficli biex teghlbu u kienu ghadom gejjin minn rebha mportanti barra minn darhom kontra Napoli. Rajna lit-tim Juventin li hareg bi grinta u rajna agressivita u organizazzjoni mal-bidu tal-loghba li xebbahta […]

Il-Kaz Pogba

Id-dalma sewda li waqghat fuq is-socjeta Juventus f’din l-ahhar sena donna ma’ tridx thallina bi kwietna. Ilbierah bhal sajjetta fil-bnazzi faqqat l-ahbar tal-pozittivita f’test li sar lil Pogba wara l-ewwel loghba ta’ l-istagun kontra Udinese, partita li Pogba lanqas biss laghab sekonda minna. Ir-ritorn ta’ dan il-player zgur ma’ kinitx ghazla ghaqlija u zgur li […]

FTIT NIFS

It-tlett punti kontra Empoli tawna ftit nifs mill-pressjoni u mill-kritika wara d-dro kontra Bologna u qabel l-ewwel waqfa tal-kampjonat. Zgur li kien importanti li ngibu dawn it-tlett punti ghaliex zgur li kieku ma’ kienx hekk konna nergghu naraw u nisimghu kritika kbira minn kullimkien u zgur li bhalissa l-inqas haga li ghandna bzonn hija aktar […]

LURA BHAL GRANC

Hekk jghid il-Malti u hekk urewna il-players taghna fil-partita kontra Bologna. Mil-prestazzjoni kontra Udinese ghal dik tal-bierah kien hemm qabza lura kbira u haditna lura b’mohhna jmur fil-prestazzjonijiet medjokri ta’ l-istagun li ghadda fejn kollha kemm ahna ma’ flahniex aktar naraw lil Juve f’dik is-sitwazzjoni. Forsi frahna wisq bl-ewwel taqsima ta’ Udine? Kif tista ttina […]

BIDU POZITTIV

Dak tal-bierah kien bidu pjuttost pozittiv ghat-tim Juventin; il-partita kontra Udinese zgur qatt ma’ kienet facli specjalment meta nilghabu barra minn darna. Kien bidu eccezzjonali fejn ma’ l-ewwel 2 minuti ftahna l-iskor permezz ta’ Chiesa li fortunatament jidher player totalment fizikament ahjar u rajna l-Chiesa tal-passat kif nafuh ahna filfatt fetah l-iskor b’xutt mill-isbah kif […]

LEJN BIDU TA’ STAGUN GDID

Fadal biss ftit jiem lejn bidu ta’ stagun gdid u tista tghid pagna totalment gdida ghal Juventus wara dak kollu li ghaddejna u ghaddiet minnu s-socjeta u l-iskwadra l-istagun li ghadda. Inutli nergaw nidhlu f’dettalji u f’polemici li issa huma kollha inutli ghaliex il-hsara kbira saret u nerga nsostni li l-intenzjoni kienet dik mil-bidu voldiri […]

ZMIEN IMPORTANTI

Dan huwa zmien u perjodu mportanti ghal Juventus fejn sfortunatament flok komplejna nissahhu u nibnu l-futur fuq 9 snin successi wiehed wara l-iehor prattikament ser ikollna nibdew mill-gdid wara snin ta’ decizjonijiet zbaljati u diskutibbli wara li ergajna spiccajna fi problemi kbar mal-gustizzja sportiva. Naturalment dan huwa zmien l-ghidut, hafna ismijiet u wisq aktar hafna […]